Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Všeobecné obchodné podmienky:


Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.eGRADE.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.eGRADE.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ,, Občiansky zákonník“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode").
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Predávajúcim sa rozumie spoločnosť eGRADE s.r.o., so sídlom: SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 582 568, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 31590/R (ďalej ako „predávajúci“ alebo „eGRADE“ alebo „spoločnosť eGRADE“). E- mailová adresa: egrade@egrade.sk .A telefónne číslo: +421 918 451 913, sú kontakty, prostredníctvom ktorých môže kupujúci kontaktovať predávajúceho.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.eGRADE.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.eGRADE.sk.

Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.eGRADE.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické osoby a právnické osoby, ktoré kúpia od predávajúceho ním ponúkaný tovar a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

V prípade kolízie ustanovení kúpnej zmluvy a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy (t. j. pre predávajúceho ako aj zákazníka).

Písomnou dohodou medzi zákazníkom a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť iba písomnou formou.

Článok 2
Postup pri objednávaní
Zákazník si môže cez e-shop www.eGRADE.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".
Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.
Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.eGRADE.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť eGRADE registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.eGRADE.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť eGRADE odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.eGRADE.sk pod menom príslušného zákazníka.

Odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla ,,objednávka s povinnosťou platby“ zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť, a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme eGRADE, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa považuje zmluva o kúpe tovaru za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.eGRADE.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.
E-shop www.eGRADE.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie,...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.
Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil.


Článok 3
Platobné podmienky
Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho pri konkrétnom tovare. Cena je uvádzaná vrátane DPH. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu a balné zakúpeného tovaru. Cena za dodanie tovaru sa odvíja od voľby kupujúceho. Náklady za poštovné a balné špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.egrade.sk.Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť eGRADE včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.
V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány Tatrapay, . Ďalšou možnosťou je vytlačenie si objednávky a manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Tatrabanke, a. s.. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. V prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.
Spôsob úhrady kúpnej ceny si kupujúci zvolí v objednávke.
Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Dodávky tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov).
Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom tovare majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie je uskutočnené v lehotách podľa podmienok dopravnej spoločnosti alebo iného doručovateľa. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

Ak objednaný tovar nie je možné zákazníkovi dodať, spoločnosť eGRADE sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti eGRADE a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť eGRADE sa zaväzuje do 14 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa eGRADE a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť eGRADE sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.. Spôsob dodania tovaru si zákazník zvolí pri realizácii objednávky. Aktuálne doplnkové služby, ktoré predávajúci ponúka pri dodaní tovaru, ako aj ich cena a cena za dodanie tovaru, sú vždy zverejnené na internetovej stránke predávajúceho. Konečná cena za dopravu a objednané doplnkové služby bude zákazníkovi vyčíslená na predbežnej faktúre.

Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých tovarov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočnému čakaniu na tovar s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Osobný odber: Pri osobnom odbere je možnosť vyzdvihnúť si tovar priamo v spoločnosti eGRADE s.r.o. v Starej Turej po uhradení za tovar peňažným prevodom.

Článok 5
Storno objednávky
Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.eGRADE.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.

A. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla spoločnosti eGRADE uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu egrade@egrade.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula orientačná dodacia lehota podľa článku 4, spoločnosť eGRADE si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

B. Storno objednávky zo strany eGRADE

Spoločnosť eGRADE si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť eGRADE bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti eGRADE a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť eGRADE sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
(platí iba pri nákupe cez www.egrade.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)
Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese egrade@egrade.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti eGRADE, a to zaslaním na adresu eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou eGRADE, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti eGRADE s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, pôvodným obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).

Zákazník hradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu (poštovné, resp. prepravné) sám. Zákazník rovnako znáša aj také náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
V prípade, že zákazník vrátil tovar poškodený alebo nefunkčný, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci má v takomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel ceny tovaru pred jeho poškodením a po poškodení.

Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem, a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
Spoločnosť eGRADE sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7
Riešenie sporov
Predávajúci a zákazník sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. Ak k dohode podľa prvej vety nedôjde, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

Voľba medzi všeobecným a rozhodcovským súdom v prípade obchodnoprávnych vzťahov patrí zmluvnej strane, ktorá sa domáha svojich nárokov.

Alternatívne riešenie sporu
Zákazník (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: egrade@egrade.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci vybaví žiadosť zákazníka uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej ako ,,ARS“) subjektu ARS, podľa Z. č. 391/2015 Z. z.

Návrh na začatie ARS spotrebiteľ (zákazník) podáva subjektu ARS, ktorých zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby má spotrebiteľ. Ustanovenie zmluvy, ktorý zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu ARS, sa neprihliada.

Spotrebiteľ môže podať návrh listinnej podobe alebo elektronickej podobe (pričom spotrebiteľ môže využiť tento formulár: odkaz na tlačivo), alebo ústne do zápisnice. K návrhu priloží spotrebiteľ doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh na začatie ARS je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže podať predávajúci, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ môže návrh na začatie ARS aj prostredníctvom platformy ARS, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať v prípadoch, kedy hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR.

ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom ARS je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom a predávajúcim).

Náklady spojené s ARS môžu predstavovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní subjekt ARS na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5,- EUR vrátane DPH, ktorý subjekt ARS môže požadovať od spotrebiteľa. Tento poplatok môže subjekt ARS požadovať od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Dozor
Orgánom dozoru predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 . Ďalšie údaje a informácie o orgáne dozoru sú dostupné na: http://www.soi.sk/.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

Článok 8
Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
Bližšie podmienky týkajúce sa reklamácie a jej uplatnenia sú upravené v Reklamačnom poriadku eGRADE.


Článok 9
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom, a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.eGRADE.sk, vystavenie klubovej karty vernostného programu eGRADE Extra klub, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.
Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vystavenia vernostnej karty na základe ich žiadosti. Dotknutá osoba prejaví svoju žiadosť resp. súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.eGRADE.sk , alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Zákazník registráciou na internetovom obchode www.eGRADE.sk udeľuje predávajúcemu súhlas na účely vystavenia vernostnej karty vernostného klubu eGRADE Extra klub na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka.

Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch, v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odseku 8.1. týchto podmienok, a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.
Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.eGRADE.sk.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.
Právo zákazníka podľa odseku 8.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jeho zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9., 8.10. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.12. až 8.14. vybaví predávajúci bezplatne.
Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.19. a 8.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok aj prostredníctvom spoločností, ktoré zabezpečujú dodanie tovaru.
Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takýchto tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, doručovateľ, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane:
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti eGRADE a.s., so sídlom: SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 582 568 s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane, a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s ust. § 15 ods. 1 ZnOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eGRADE.sk.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou eGRADE a.s., so sídlom: SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 582 568.
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eGRADE.sk.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 01. 08. 2015. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.eGRADE.sk.
Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).


Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza.Príloha č. 1
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Kupujúci – spotrebiteľ:
Meno a priezvisko:...............................................................................................
Adresa bydliska:...................................................................................................
Telefón:.................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s predávajúcim:
eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá, DIČ: 2023463772,IČ DPH: SK2023463772, tel.: +421 918 451 913, email: : egrade@egrade.sk
Číslo objednávky: ….....................................
Číslo daňového dokladu (faktúra / pokladničný doklad z ERP):.............................................
Dátum prijatia objednávky (dátum osobného prevzatia alebo prevzatia od prepravnej spoločnosti:................................
Označenie vráteného tovaru (kód tovaru a jeho názov):
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Kúpna cena tovaru bude vrátená:
1. bezhotovostne na číslo bankového účtu: IBAN:...........................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa:.......................


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy uzavretej  na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu, za týchto podmienok:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá,alebo mailom na adresu egrade@egrade.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový     formulár   na     odstúpenie     od     zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci nemôže od zmluvy s predávajúcim odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako nám  tovar bude vrátený, resp. kým nám nepreukážete zaslanie tovaru . Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na adresu: eGRADEs.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá,najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa odstúpenia od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

                                                                                  eGRADEs.r.o.